Fylleryd

NATUROMRÅDEN RUNT FYLLERYDSSTUGAN - INVENTERING 2006

 

Anders Rapp

 

Inventering har gjorts vid tre tillfälllen under 2006: mitten av juni, början av augusti samt början av oktober (främst mossor och lavar). Sommaren 2006 kännetecknades av mycket hög medeltemperatur och torka. Lågt vattenstånd i Toftasjön i augusti. Sex avgränsade områden har undersökts.

 

 

För att underlätta den pedagogiska verksamheten anges örterna på följande sätt: (blad), (knopp) och (frukt) – i övrigt avses plantor i blom om inget annat står i parentes efter artnamnet.

 

Inventeringen är ej fullständig – en hel del triviala mossor och lavar är ej medtagna, likaså finns endast knapphändiga uppgifter om småkryp och svampar med - men den ger ändå en bild över områdets biologiska kvaliteter.

 

OMRÅDE A - runt p-platsen vid infart mot Fyllerydsstugan

Bokskog, grova granar, skogskänsla (med tanke på Gudrun-stormen 2005)

 

Örter  och ris:

15/6 skogsnäva, hundkex, ängssyra, maskros (frukt), gökärt, liljekonvalj, teveronika, rödklöver, smultron, kråkvicker, flenört, svartkämpar, grässtjärnblomma, blåbär (blad), vitsippa (frukt), smörblomma, harsyra (blad), ekorrbär, skogskovall, åkerviol, blodrot, åkerförgätmigej, hagfibblor, vitklöver, gulvial.

 

7/8: renfana (andra sidan vägen), dunört (Epilobium spp), skogsstjärna (ej fotboll ännu ...) blodrot, vitklöver, gråbo, groblad (frukt), äkta johannesört, sumpnoppa, skogsnoppa, blåklocka, stor blåklocka, rölleka, mjölkört, höstfibbla, kanadensiskt gullris, liljekonvalj (grön frukt), nysört, skogskovall, ängskovall, pipdån, ekorrbär (grön frukt), stenbär (röd frukt), svinmålla, baldersbrå, kråkvicker, gulsporre, gullris, åkervädd, femfingerört, flockfibbla, skogsklöver, strimsporre, hallon (frukt), blekbalsamin, bergkorsört, flenört (frukt)

 

Stråväxter:

15/6 vitgröe, vårfryle (öbl), hundäxing, vårbrodd, kruståtel, lundgröe, vitgröe, ängsgröe, blekstarr

 

Träd och buskar:

hassel, rönn, vårtbjörk, sälg, brakved , lönn, gran, asp, ek, bok.

 

Ormbunkar:

majbräken, ekbräken, skogsbräken, stensöta

 

Mossor:

kranshakmossa, skärbladsmossa, skogsgrimmia, vågig sågmossa m fl.

 

Fåglar:

7/8 spillkråka, rödhake

Övriga djur:

7/8 backgräshoppa, ängsgräshoppa, brun mosaiktrollslända, kålfjäril, citronfjäril

 

 

OMRÅDE B – runt Fyllerydsstugan dvs gräsmattan samt den allra närmaste omgivningen

 

Örter och ris:

15/6 smörblomma, kirskål, ängsbräsma, brännässla, vitklöver, rödklöver, nejlikrot, lomme, rödblära, grässtjärnblomma, gråfibbla, gårdsskräppa, humleblomster, hundkex, teveronika, groblad, prästkrage (knopp), stormåra (knopp), rölleka (knopp), svartkämpar.

 

7/8 rölleka, smörblomma, blåklocka, vitklöver, höstfibbla, äkta johannesört, stormåra, strimsporre, mjölkört, hallon (frukt), åkertistel (frukt), harkål, rödnarv.

 

Stråväxter:

hundäxing, timotej, ängsgröe.

 

Träd och buskar:

körsbär, sälg, gran, hassel, pil, vårtbjörk, olvon, apel.

 

Ormbunkar:

träjon

 

Lavar:

filtlav

 

Övriga djur:

grön ängsgräshoppa, backgräshoppa.

 

OMRÅDE C - alsumpskog, öster om och gränsande till Fyllerydsstugan, liten rännil.

 

Örter och ris:

15/6 gullpudra (frukt), nejlikrot,brännässla, bäckveronika, bäckbräsma, tiggarranunkel, stor vattenmåra, andmat, kirskål, hundkex, harsyra (blad), humleblomster, smörblomma, stinknäva,vitsippa (frukt)

 

7/8 vildkaprifol (inga blommor), humleblomster (frukt), stinknäva, harkål, älgört (frukt), ältranunkel

 

Stråväxter:

Gråstarr, mannagräs

 

Träd och buskar:

klibbal, gran, lönn

 

Ormbunkar:

hultbräken, skogsbräken, majbräken

 

Mossor:

vågig praktmossa, skogspraktmossa, stor thujamossa, sammetsgräsmossa, råttsvansmossa, skogssidenmossa, bäckrundmossa.

 

Lavar:

vägglav

 

Svampar:

alticka

 

OMRÅDE D  - grusad gångväg norrut, ca 300 meter, lummigt, träden bildar nästan ett tak

 

Örter och ris:

15/6 nejlikrot, hundkex, harsyra (blad), skogsnarv, smultron, hallon, smörblomma, teveronika, ekorrbär, gökärt, stinknäva, hagfibblor, blodrot, blåbär (blad), daggkåpa, ängskovall, skogskovall, revsmörblomma.

 

7/8: mjölkört, harkål, blodrot, nejlikrot (frukt), höstfibbla, ekorrbär (frukt), skogssallat, smörblomma, fyrkantig johannesört, ängskovall, stenbär (röd frukt), groblad (frukt)

 

Stråväxter:

vårbrodd, ängsgröe, vitgröe, blekstarr, harstarr, veketåg

 

Träd och buskar:

körsbär, asp, lönn, hassel, ek, bok, rönn, hägg, gran

 

Ormbunkar:

träjon, örnbräken, hultbräken, stensöta, majbräken, skogsbräken, ekbräken

 

Djur:

kålfjäril

 

OMRÅDE E – öppen gräsmark, omedelbart söder om ”Barnens Äng”, friskt – sankt.

 

Örter och ris:

15/6 blodrot, teveronika, smörblomma, svartkämpar – öbl, hallon, gökärt, liljekonvalj, hundkäx, gårdsskräppa, ärenpris, nattviol/grön nattviol (knopp), ängssyra, ,ekorrbär.

 

7/8 rölleka, blodrot, blåklocka, pipdån, mjölkört, fyrkantig johannesört, hallon (frukt), blåbär (frukt)

 

Stråväxter:

vårbrodd, knapptåg, veketåg, blekstarr, pillerstarr

 

Träd och buskar:

vårtbjörk, gran, en, brakved

 

Djur:

grön ängsgräshoppa, guldvinge

 

OMRÅDE F – ”Barnens äng”

 

Örter och ris:

15/6 ängskovall, skogskovall, teveronika, smörblommor, svartkämpar, ängssyra, gökärt, blåbär (blad), blodrot.

 

7/8 kärrtistel, groblad (frukt). stormåra, vitklöver, ängskovall, blåklocka, fyrkantig johannesört, rölleka, kråkvicker, mjölkört, nysört, skogsklöver (frukt), grässtjärnblomma, gullris, smörblomma.

 

Stråväxter:

vårbrodd, kruståtel, rödsvingel, blekstarr, harstarr, ängsfryle.

 

Träd och buskar:

gran, ek, oxel, vårtbjörk, sälg, en.

 

Lavar:

gärdsgårdslav

 

Djur:

pärlemorfjäril (spp), ängsgräshoppa, harkrank

 

OMRÅDE G – stranden och skogsområdet vid Toftasjön, udde ca 500 m nordost om Fyllerydsstugan

 

Örter och ris:

 

15/6 blodrot, ärenpris, smörblomma, topplösa, pors, svärdslilja, gul näckros, teveronika, skogsstjärna, humleblomster, skvattram, vattenklöver (blad), kråkklöver (blad), lingon, strandranunkel, kärrsilja (blad), skogskovall, ängskovall, svartkämpar

 

7/8 bergkorsört, blodrot, strandklo, ältranunkel, frossört, strandlysing, ängskovall, gul näckros (frukt), näckmossa, notblomster (frukt), kärrsilja, fackelblomster, odon, åkermynta, kråkklöver (frukt), svärdslilja (frukt)

 

200 meter innan den runda vändplatsen (utmed ett timmerupplag vid körvägen): springkorn

 

Stråväxter:

kruståtel, vass, blekstarr, hundstarr, bunkestarr, vårfryle (frukt), knapptåg, veketåg säv, mannagräs, hundstarr, stjärnstarr, blåtåtel.

 

Träd och buskar:

gran, vårtbjörk, brakved,  tall, bok, asp, rönn.

 

Ormbunkar:

örnbräken

 

Fräkenväxter:

sjöfräken

 

Mossor:

näckmossa, skuggstjärnmossa, stor kvastmossa, vågig kvastmossa.

 

Djur:

Flera olika arter av trollsländor (bl a blå flickslända, ängstrollslända), vattengråsugga,

backgräshoppa, orm (hann ej se vilken art)

 

FÅGLAR som har hörts eller setts i dessa sex områden under de tre inventeringstillfällena:

 

grönfink, svarthätta, lövsångare, törnsångare, trädgårdssångare, fiskmås, gråtrut, rödhake, koltrast, taltrast, björktrast, gärdsmyg, gulsparv, gröngöling, större hackspett, stare, talgoxe, bofink, nötväcka, korp.

 

Allan Nicklasson, Växjö, hjälpt till med artbestämningarna av mossorna.

Motion och friluftsliv i Växjö kommun