Fylleryd

Kärr - Fuktig skog med alträd nedanför Fyllerydstugan

Alkärret   Wikipedia om kärr   Skogstyrelsen om kärr

 

Strax nedanför Fyllerydsstugan ligger alkärret eller alsumpskogen. Marken är rejält fuktig och vår och höst skapas en rännil med vatten. Skogen består nästan uteslutande av trädet al, klibbal. Sådana här sumpmarker fyller en viktig ekologisk funktion i landskapet eftersom de samlar vatten och jämnar ut flöden.

 

Miljön är artrik eftersom den under lång tid har fått stå utan mänsklig påverkan så att det blir variation på unga, gamla och döda träd. Det gynnar den biologiska mångfalden och här finns också ett rikt djur- och växtliv. Det är alltså framför allt fuktighetsälskande växter som växer här.

 

För att sumpskogarna ska kunna bevara sina naturvärden är det viktigt att skuggning av marken får vara kvar. Arter som mossor och snäckor, som är beroende av att ljus, fuktighet och temperatur är stabila, skulle dö om man högg ner alla träd.

 

Nässelfjäril    Wikipedia

 

Stjärtmes    Wikipedia

 

Bäckveronica    Wikipedia

 

Gullpudra    Wikipedia

 

Skogsbräken    Wikipedia

 

Klibbal    Wikipedia

 

Motion och friluftsliv i Växjö kommun